Zásady spracovania osobných údajov

Rešpektujeme vaše právo na ochranu osobných údajov. Preto vám v týchto zásadách chceme objasniť, prečo a ako používame osobné údaje v súlade s platnou európskou legislatívou.

Prevádzkovateľ údajov

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

Sprostredkovatelia

Údaje zdieľame so sprostredkovateľmi za účelom vykonania SMS platby, zaúčtovania platieb a vedenia účtovnej agendy.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
SWAN Mobile, a. s., Borská 6 841 04 Bratislava
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
MobileTech, s.r.o., Pažítková 5, 821 01 Bratislava
Účtovníctvo & Dane s. r. o., Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov

Údaje spracúvame za účelom vykonania SMS platby, zaúčtovania platieb a vedenia účtovnej agendy.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Partner (obchodník): meno, priezvisko konateľa/živnostníka, meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo kontaktnej osoby.

Právny základ spracúvania

Spracúvanie vykonávame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679:

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Údaje neposkytujeme tretím osobám okrem uvedených sprostredkovateľov.

Použitie sprostredkovateľov

Berieme zodpovednosť za to, že sprostredkovatelia sa zaviažu dodržiavať tieto zásady a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Údaje uchovávame po dobu 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu.

Vaše právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Kedykoľvek môžete odvolať súhlas alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov napísaním žiadosti na .

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním vašich osobných údajov, najskôr prosím napíšte žiadosť na  .
Ak vašej žiadosti nebude vyhovené, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ

ELET, s.r.o.
Gorazdova 24
811 04 Bratislava
tel.: +421 / 2 / 5479 2179
www.elet.sk

Pred kontaktovaním ohľadne platieb na faktúre si platby prosím overte v zákazníckom účte (prihlásenie hore).